Informoni, Fuqizoni, Lidhuni

Qasja në të dhënat mjekësore

Në shumicën e vendeve, është e drejta juaj të aksesoni të dhënat tuaja mjekësore. Kjo faqe ofron një përmbledhje të përgjithshme se përse mund të dëshironi të dhënat tuaja mjekësore dhe si mund t'i kërkoni ato. Megjithëse ky burim nuk është specifik për vendin, ne shpresojmë që t'ju japë një ide se si të filloni procesin.

 

Çfarë janë të dhënat mjekësore? 

Të dhënat mjekësore ofrojnë informacion mbi historinë tuaj mjekësore, si p.sh. informacione të detajuara për pranimet në spital, duke përfshirë analizat, rezultatet dhe medikamentet. Sa herë që shihni një mjek ose një mjek tjetër të kujdesit shëndetësor, detajet e atij takimi do të regjistrohen në të dhënat tuaja. Historikisht, të dhënat janë shkruar në letër dhe janë ruajtur në spitale. Megjithatë, në shumë vende ato tani po bëhen elektronike. 

 

Pse më duhen të dhënat e mia mjekësore?

Të dhënat mjekësore janë të dobishme veçanërisht nëse jeni duke ndërruar mjek, duke u referuar te një specialist ose duke kërkuar një mendim të dytë. Megjithëse mjekët në spitale të ndryshme do të kenë një pasqyrë të rastit të një pacienti, ata mund të mos kenë akses në të gjitha të dhënat, kështu që aftësia për të ndarë të dhënat tuaja me ta do t'i lejojë ata të marrin një pamje të plotë të rastit.

Si mund të aksesoj të dhënat e mia mjekësore? 

Në shumicën e vendeve është e drejta e pacientit të kërkojë kopje të të dhënave të tyre mjekësore. Procesi i aksesit në dosjet mjekësore ndryshon, por në shumicën e rasteve një kërkesë duhet t'i bëhet drejtpërdrejt ofruesit të kujdesit shëndetësor (dmth. spitali juaj). Çdo spital ku jeni trajtuar do të ketë të dhëna specifike për kohën tuaj atje. Nëse jeni trajtuar në më shumë se një spital, duhet të kërkoni të dhëna nga secili spital ku jeni trajtuar. Në MB ky proces njihet si Kërkesë për Akses në Subjekt (SAR) dhe shumë spitale kanë formularë për të mbështetur këtë proces.

Rekomandohet të bisedoni me ekipin tuaj mjekësor për të filluar procesin e aksesit në të dhënat mjekësore.

A mund të qasem në të dhënat mjekësore të dikujt tjetër? 

Nëse kërkoni të dhënat e një personi tjetër, ose do t'ju duhet të tregoni se personi ka dhënë pëlqimin ose se, sipas ligjit, ju keni të drejtën të merrni vendime në emër të tij nëse nuk ka kapacitet. Kapaciteti është aftësia për të kuptuar, marrë dhe komunikuar vendime.

Adoleshentët zakonisht konsiderohen se kanë kapacitet dhe për këtë arsye duhet të japin pëlqimin për të lejuar prindërit e tyre të kenë akses në të dhënat e tyre.

A mund të refuzohet qasja në të dhënat e mia mjekësore? 

Qasja në pjesë të të dhënave mjekësore mund të refuzohet nëse përmbajtja mund të shkaktojë dëm ose lidhet me një person tjetër.  

 

"Është ajo lidhja midis pacientit dhe ekipit dhe meje dhe gjithashtu ndërveprimi ndërmjet kujdesit për një adoleshent dhe prindërve të tyre dhe pjesës tjetër të familjes që më dukej vërtet shpërblyese"

Dr Sandra StraussUCL

Bashkohuni me buletinin tonë tremujor për të qëndruar të përditësuar me kërkimet, ngjarjet dhe burimet më të fundit.